Dowiedz się więcej

Witamy na stronie firmy ZHUP KaMECH!

Specjalizujemy się w obróbce CNC – toczeniu i frezowaniu. Zapraszamy do współpracy!

OFERTA

300_300_productGfx_9d19876fca06b5c4c3912f1b7cc17251

TECHNOLOGIA

tech5

KONTAKT

call_center

 

Projekty w realizacji:
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie ZHUP Wiesław Kawczyński w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”. Działania 4.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Cele projektu: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej w roku 2020; Niższe koszty energii elektrycznej Wnioskodawcy i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez instalację 1 elektrowni fotowoltaicznej od roku 2020;Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii od roku 2020

Planowane efekty: Projekt w pełni przyczyni się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych RPO WiM, Osi priorytetowej 4, Działania 4.1: Zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu. Wskaźniki rezultatu, które zostaną wygenerowane bezpośrednio po zakończeniu realizacji inwestycji: Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok).

Wartość projektu: 243 687.60   

Wkład Funduszy Europejskich: 168 402.00